Lit entegre nan kilti melon

Sa lit entegre vle di nan kilti melon
Lit entegre vle di, nan kilti melon, pou’w fê yon melon, kote’w ou itilize, tout teknik, ki bon pou melon an, san ou pa itilize twop pwodwi chimik.
Melon son kilti, vêmin atake anpil. Rat manje semans yo. Fwonmi atake semans yo, nan semi. Kriket ap koupe ti pye melon kap leve. Pichon atake melon. Mouch blanch souse melon. Pinèz pike , souse melon . Kalmanson koupe ti pye yo, nan jèmen. Nematod atake rasin ti pye melon yo, opwen ke, nematod, ka fo’w pa janm fê melon nan tê sa ankô.. Mit wouj atake melon. Maladi boulezon, nou rele antraknoz, boule tout fey ak branch pye melon, li touye yo. Mildiou, ki fê yon ti poud blanch, sou fey yo, tonbe sou melon.
Si ou pa pran prekosyon, wap itilize anpil pwodwi chimik, pou reyisi yon jaden melon.O melon gen kob la dan’l. Plis li pa gen anpil pwodwi chimik, plis wap vann li pi chê.Nou gen enterê, itilize bon semans melon, ki reziste ak majorite maladi pou nou pa gen twop pwoblem.
Lit kont kont fwonmi
Fwonmi, manje grenn melon, nan tan yo pran pou yo jême a. Pou batay kont fwonmi, mete grenn melon yo tranpe nan yon sak an twal mouye, epi kite sak la deseche 24 trê anvan ou plante grenn yo. Jou wap plante grenn gonfle sa, tranpe li, nan yon ti dlo diazinon, pou pwazonnen grenn melon yo.
Batay kont rat
Rat detere grenn melon. Pou batay kont rat, 3 jou anvan ou plante melon an, mete pwazon rat nan tout a rebô jaden an, pou touye rat yo.Sonje fê teknik , ki fê grenn melon jême sou 3-4 jou, olye sou 8 jou.
Lit kont kriket
Kriket taye ti pye melon kap leve yo. Toujou netwaye a rebô jaden yo, pou salte pa soutire kriket , kap vinn taye yo. Si ou te te tranpe grenn melon yo, nan nyon ensektisid ognaik vèmin ap koupe yo mwens.
Batay kont mouch melon
Mouch melon son mouch blanch li ye.Li fê plis dega , lê seson an fê pi cho. Li ponn ze nan kô ti melon an. Li kale nan ti melon an.Lal transfome’l andedan yon anvlop, nan tê a.
Meyê renmed se detwi ti melon ki koule nan pye a, boule yo, pou yo pa gen chans viv andedan ti melon sa yo. Taye ti branch melon yo, pa kite pye melon yo fê twop ti melon.
Yo itilize yon pwodwi , paraferomone, ki attire mal la, ki rann li , pa gason.
Elimine, netwaye, tout jomou,tout kalbas, tout konkonm sovaj ki pouse nan antouraj jaden an.
Nap fê remake, pinêz,pichon, manje mouch blanch anpil. Toutotan, ou ka kontwole mouch melon an, san flite li pi bon pou wou, paske depi ou flite,wap detwi anpil nan ti bet sa yo. Toujou gade ki degre atak ti bet sa yo, rive nan jaden an, anvan ou flite.
Si ou pa jwenn rezilta, flite yo ak yon ensektisid apwopriye.
Lit kont kalmanson
Kalmanson koupe ti pye melon kap leve . Mete anti limas an grenn, an ba pay, an ba pil woch nan jaden an, pou touye yo. Fê liynn sann di fe nan mitan jaden an, pou sann lan fê yo pêdi glisad ki sou kô yo, lê yo travese sann lan..

Chwa semans
Le konmes voye konye la, plan melon, ki reziste ak boulezon, ki reziste ak nematod, ki reziste ak mouch blanch, ki adapte ak kondisyon tê peyi a. Chache konnen plan melon sa yo, pou fê mezon konmes yo komande yo pou nou. Wayal Chaleston grey, Jubile wayal,se plan melon ki pi bon jodia, mande le komes, pou komande plan sa pou nou. Yo rezite ak maladi fizarioz ou fey fenen, ak maladi antraknoz.
Lit kont nematod
Nematod, se pwazon tout tê, ki two vye. Nematod, atake rasin pye melon yo, li blese yo, li fê yo fê ti boul,li pouri yo, li seche yo, li detwi fasilite pou plant lan nouri têt li, li wouvê pot pou mikwob ak lot maladi rantre. Lê yon tê gen nematod, ou itilize yon pwodwi ki rele nematisid pou touye nematod yo. An ayiti, nou jwenn mokap, nemaki, vidat-l.Yo koute chê, yo detwi lot bon ensek ki nan tê a. yo danjere anpil. A la long, yo pap fê anyen kont nematod yo.Ou pa gen enterê, sêvi ak twop nematisid pou tiye nematod. Nematod renmen tê imid, yo pê soley ak van ki seche tê a, ki fê yo mouri an mass.nan ka melon sêvi aj mokap, sil nesesê.
Nou rekomande’w pito, pou’w komanse prepare tê’w bonê, pou kite tê a poze, apre chak travay ou fê ladan’l. Apre ou laboure tê a, kite’l poze 8 a 10 jou. Wap kraze boul tê yo, kitel poze on lot 5 jou ankô, pou tout boul tê ki te imid, vinn seche tou. Sa vle di, fok ou komanse prepare tê a bonê, pou gen tan kitel fê 15 a 22 jou a tê, anvan ou plante’l.
Nematod pê prezans fimye. Yo pa ka devlope anpil nan fomye, paske fimye, gen dê milia ti bêt ki manje yo.Si ou bay bêt ou manje nan jouk, ou ranmase fimye a, pou met nan twou semans melon, wap gen mwens atak nematod, ou pap achte pwodwi sa twop.
Batay kont mit wouj
Lê pye melon yo plante two pre, yo fê anpil branch, branch konn jenen lot branch, yo fasilite devlopman mit wouj. Fouye twou yo, chak 7 pye, taye brachn melon yo.pa kite yon pye melon jwen ak lot pye melon.
Lit kont maladi boulezon,
Jodia sou mache a, gen plan melon yo voye, ki reziste ak maladi boulezon, mande mezon konmes yo, pou yo komande plan melon ki tolrere maladi sa. Plan melon Charleston gray, ou rele melon ODVA a, reziste ak maladi boulezon, maladi fey fennen.
Lit kont maladi bouda nwa
Melon yo, gon maladi bouda nwa, lê sechres peze. Li fê kote yo chita a tê a pouri.Mete yo kouche sou pay oswa sou woch.Pa kite yo repose a tê.
Irigasyon
Melon pa bezwen anpil dlo. Wouze chak 15 jou, si yo mande’l.Fêmen sou dlo irigasyon, depi ti melon yo paret .Lê wap wouze, pa kite fey melon an jwen ak dlo wouze a. Toujou ramnenen fey melon yo, sou plat bann yo, pou yo pa jwenn ak dlo, nan kanal.
Pa kite move zeb nan jaden melon. Rache yo ak grif an fê oswa ak sêpet, manchet.. Grif la, ap detwi ti twou, ki nan tê a, la fê tê a kenbe imidite pi lontan, nan dêyê pye melon yo.
Taye ti branch melon yo, pou pye melon yo, pa fê two fey ak twop ti melon.
NB- Gen mounn ki pa taye branch melon yo,yo kite yo bay , 10,15 melon .Si nou wê, melon nou fê yo, vann byen sou mache a,nou pa bezwen taye yo.Pa ekzanp, pou melon honey due, li make sou sache a, ou pa bezwen fê tay.Toujou swiv rekomandasyon ki ekri sou sache semans yo.
Lot bet
Gragra pike melon ki finn bon .mete ti mounn pouse yo.

Asosyasyon kilti.
Nou ka plante melon, mayi, pwa, ansanm : mayi a filtre van an pou melon an, , pwa pote azot pou melon an. Ou pa gen dwa kiltive melon apre kilti sa yo :
Piman, berejenn,pomdetê, , tabak. Tout kilti sa yo, pran maladi, boulezon, si ou plante melon apre kilti sa yo, boulezon ap tiye jaden melon an pou wou.
Ou pa gen dwa plante melon apre melon. Nematod, ensek, maladi ap bô’w degou. Ou ka plante melon apre, diri, pitimi, mayi,apre zonyon,apre pwawo san pwoblêm. Etan done, melon saf anpil, li renmen anpil manje nan tê, e ke li pa dire anpil nan tê a, li preferab, pou’w fê yon kilti zonyon anvan sou tê a, answit ou plante melon an.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*