Estrateji pou reyalize yon kanpay deratizasyon an Ayiti

Ki kalite mounn ,ki fè ki bagay ak nan  ki kantite tan, pou oganize  yon kanpay  deratizasyon

Sa yon kanpay deratizasyon ye?

Yon kanpay deratizasyon , se yon pwojè,  la pwisans piblik, sou deman abitan kap viv nan  yon kolektivite  teritoryal ,deside  lap oganize  nan yon ti tan  tou kout,pou redwi kantite  rat ak sourit  ki komanse mete la vi moun ak ekonomi zon lan  an danje.

Ki  diferan gwoup  mounn yon kanpay deratizasyon dwe angaje?

Yon kanpay deratizasyon se yon manje pwazonen ou pral mete pou tiye rat.Manje  pwazonen  sa  ka tiye  mounn tou, li ka tiye chen ,chat ak bet  volay  si yal manje   manje  pwazonen an. Yon kanpay deratizasyon dwe angaje  diferan  kalite  sitwayen  sa yo pa rapô a kalite travay chak  mounn ap gen pou fè :

1-Otorite politik lokal  yo , se mounn ki dwe fè tande vwa yo  nan spot la, oswa ki enplike nan preparasyon  spot ak mesaj yo kom mwayen pou angaje yo nan pwoteksyon  sante ak ekonomi popilasyon an.

2-Anplwaye ministè lagrikilti ak ministè sante piblik pou konpoze mesaj radio yo ak  pou fè fomasyon  sitwayen kap patisipe direkteman nan reyalizasyon kanpay yo

3-Direktè pwofesè lekol,pè , pastè nan legliz  ,Bôkô nan houmfô yo, chef pati politik ,potansyel lider  nan zon lan pou esplike  popilasyon an   enpotans yon kanpay deratizasyon ak pou  fè mesaj yo pase nan mitan gwoup moun ki gen kontak  ak yo.Moun sa yo ap responsab pou kole afich ,poster  nan tout zon  mounn kon frekante yo

4-Yon kanpay deratizasyon se yon pwojè ki konsène eansyèlman la meri  oswa kazek yo

6-Fok gen yen  chef katye  pou  jere  distribisyon manje pwazonen  nan mitan tout pwopriyetè jaden oswa  kay  ki ap patisipe nan kanpay deratizasyon an.

7-Fok chak met jaden oswa chak met kay pote  yon gode liv mayi moulen oswa farin Diri pou preparasyon manje pwazonen an.Epi fok yo kenbe nan kod ,chen ,chat, poul ,koden ki ka manje  manje pwazonen .Il fo ke chak maten yo ranmase  res manje rat la manje  a pou antere yo yon kote  bet pap jwen yo. Rat pap manje res manje  ki te touye yon rat la vèy.

NB.-

M’pa janm dakô pou se yon fim komèsyal ki jwenn kontra pou reyalize yon kanpay deratizasyon.Se yon pwojê la meri dwe reyalize an reji ou byen an asosye ak yon fim komesyal kap achte engredyan pwason yo selman.

Konbyen tan yon kanpay deratizasyon  dwe dire ?

Yon kanpay deratizasyon dwe dire   yon minimum  twa  (3) mwa

15 jou pou etidye ak jwen kob pou ekzekite pwojè a

2 mwa pou enfome  popilasyon an sou itilite yon kanpay  deratizasyon

3 jou  pou  fome  patisipan yo

3 jou pou poze  pyèj , retire antere chak jou rès manje  rat yo pa manjeki rete

8 jou pou kontinye kanpay deratizasyon an ak yon lot pwodwi ke rat la  pral bwote  sere la kay li, pou touye en pe rat ki pat gen tan mouri nan pwazon  vyolan an.

Yon jou pou konte rat ki mouri

Yon jou pou abitan pote kay kazek la oswa kay majistra  rapo sou kantite rat ki mouri nan kanpay  la.

Ki sa yon pwogram edikasyon sou kanpay deratizasyon dwe gen ladan’l ?

Yon pwogram edikasyon sou deratizasyon dwe gen yon ansanm de spot 45  segon ak mesaj 2 minit  pou fê sitwayen yo konen ladrès rat konen poul viv  ak teknik pou deplwaye pou fose rat  la manje , yon manje  pwazonen.

Lap gen poster afich ak bandwol pou mete  devan pot  biwo  sèvis leta ak prive ak lye piblik  kote anpil mounn ap abitye reyini

Ap gen yen yon sot de karavan oswa  sound Truck pou  fê  pase mesaj yo nan tout la ri

Nan zonn andeyo yo ,majistra ak kazek yo ap  bay  younn a 2 mounn  ak pot vwa  ,3 jou avan  yap mete  pwason rat la ,pou avèti popilasyon  ki denye dispozisyon yo dwe pran ,pou evite  aksidan motel ki ka rive si yo pa respekte tout kondisyon  MARNDR ak MSPP mande  nan yon kanpay deratizasyon.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*