Chache konen koman rat viv pou’w ka batay kont rat (Biologie)

Ki bèt rat ye ?

Rat son malfektê. Rat son rafinê.Li rize anpil tankou politisyen .Li malpwop ,li volê,li visye,li koken, li frekan  li piyajè , li peple an pil, li manje tout bagay .Li se sous anpil maladi.Rat pa sourit men tout kote ou wè younn, wap jwen lot la  kan menm.

Koman rat viv »

Rat  viv an kolôn 10 a 30 rat.Chak kolôn bati   bitasyon  li pou li viv. Gen yon distans  150 pa  ki separe  chak lakou rat.Oken rat pa ka kite  teritwa  la kou li, poul ale  nan yon lot  lakou lot rat yo ap devore’l.nan zon ki plen rat, nap toujou  tande  gen anpil  bri  kap fê antre rat yo.

Pouki sa Rat renmen  fê bri kote yo ye ?

1o)-Lè kolon lan depase  25 a 30 rat ,yo batay  antre yo pou mete   en pe deyo, pou  al fome  bitasyon pa  yo.

2o)-Yo rete  kote  yo jwen ki gen anpil manje .Lê sa se festen yo fê,,yo antan  yo pou yo fete   mirak  sa nan fê bri kontantman antre yo

3o)-L,i nan nati rat poul fê bri pake chak fwa dan kanin li  lonje twop, li depase  yon demi pous, rat la blije ap chache   materyo  ki  di poul  limen dan li ,san sa li pap ka manje ,lap  mouri grangou.

Ki kote rat renmen rete poul viv ?

Pou yon rat rete  yon kote  fon nan kote sa li jwen   3 bagay :Sekirite manje  ak dlo.

Rat jwen sekirite  tout kote  ki fê nwa ,tout kote ki gen kash kash ,tout kote ki malpwop tankou nan latrin, nan renyen kay,nan twou pye bwa, kote ki gen anpil raje , anba pil woch, tou pre jaden yo pral plante.

Rat renmen kotek gen dlo

Rat bezwen 2 gwo kiyè dlo poul bwè chak jou paske’l pipi  anpil.Nan vale latibonit rat fè nich yo nan dig  jaden diri yo. Lè yap refè dig yo  abitan yo konn touye anpil rat.Chak kote rat la pase, li pipi li poupou, pou lê lap retounen li idantifye kote li te pase a  paske rat pa itilize  zye’l poul mache. Li retounen pase  nan menm wout li te  pou garanti sekirite’l ,pou mounn pa  touye’l.

Li remen rete  nan latrin nan twou egou  ak tout kotek fê nwa kote ou pap jwenn li

Ki kalite manje  rat manje  e ki  kantite manje yon rat manje  poul viv ?

Rat manje tout sal jwen nan yon kominote, li pa gen yon manje fiks.Chak 10 jou yon rat manje   yon kantite ki egal a gwosè kô li. Yon rat gen gwosè yon zoranj , li peze ant 112 a  225 gram..Yon rat ka manje  16 a 32 kiyè mayi moulen  chak 10 jou. ;Li ka manje 20 gram manje chak jou. Si ou panse , wap senpleman mete manje  pwazon pou li ,lap vinn manje   wap pèdi tan’w wap pèdi kob  ou  nan  paske  li pap manje  manje pwazon an.Rat pa manje  manje  ki santi chawonj.Pou’w touye rat la fok ou chache pwopte zon lan 3 jou a lavans  poul pa jwen manje poul grangou poul ka manje  manje pwazonen  wap mete pou li a.

Ki jan rat deplase

Rat pa mache la jounen paske’l pè soley..Si ou fêmen yon rat nan yon bwat ki fèt an chiken wire ou mete  nan soley, lap mouri nan 15 minit.Se pou tet sa li toujou mache  lan nwit. Rat toujou pase nan menm chemen li abitye pase. Rat pa sêvi ak zye li poul mache.li sevi ak odê poupou li, odê pipi li li lage tout kote’l pase poul ka toujou pas  menm kote a.Rat deplase an kolon .Lê lap manje li deplase an kolôn poul manje

Ki sa rat pê nan vil ?

Rat pè  chat ,koulèv frize, malfini mangous  grigri,paske  bêt sa yo  ap manje li menm ak tout pitit li.

Koman rat fê pitit ?

Rat viv yon lane. Li fet zye  fèmen san plim sou do’l. Sou 12 jou zye’l wouvè. Yo tete  let manman an e yo manje  tout sa manman an pote pou yo. Sou 22 jou yo manje  tout bagay.

Lè rat la  gen 3 mwa   li komanse kwaze poul fê pitit.Li mêt ba  sou 22 jou.Li ka bay ant  6 a 12 ti rat..Nan yon ane li ka fè pitit 6 fwa.Nan yon ane  yon rat ak pitit a pitit li bay 250 mil rat.

Ki maladi rat bay ?

Rat bat anpil maladi : Tifoyid ,maladi lajonis,la fyèv rat,lè rat mode yon moun pis ki sou ko rat la bay maladi la pès.Li bay malad leptospiwoz..Pis la  bay maladi Lyme a koz yon mikwob kap viv sou kô rat la

Kijan pou’w touye rat la

Abitan kon  melanje siman ak farin ki al bouche trip rat la lèl manje melanj sa.

Yo tann pêlen pou rat .

Ou ka itilize yon ti aparey elektrik ou ploge nan kouran ki rele  « multi tech pest Repeller » pou’w kwape  rat andedan la kay ou.Aparey sa pwodwi yon ti bri  ki kwape rat la  e se sel zorey rat la ki tande bri sa  lan nwit

Ou gade chat la kay ou pou’w peche rat yo

Ou ka mete pwazon nan manje pou’w touye’l

Men yon bagay enpotan pou’w konen fok ou pwopte tout kote ou deside  touye rat yo poul pa jwen manje  pandan 3 jou poul ka manje   manje wap mete pou li  a.Si ou kite tout kote sal lap jwen manje li abitye manje li pap manje  manje  pwazonen an.

Mounn yo konn antoure pye palmis  oswa yon poto ak tol, pou konsève mayi pou rat la  pa  ka monte sou pye bwa  sa yo

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*