Batay kont nematod nan banan

 

Sa yo rele nematod nan banan?

Nematod nan  banan, son ti vê envizib, ou ka wê selman, nan aparey ,nan laboratwa.Son ti vê  ki atake rasin banan lan, ki souse li, pandan lap seche li, jous li rive nan yanm  pye banan lan, kotel fê, yon bann ti tras fil tou jonn, nou obseve, lê nou fann ak manchet, yanm yon plan banan.Lê, li fê chak rasin  pye banan yo, tounen yon pay sech, rasin  lan tounen  , yon bwa  mo, ki pa rale, ni dlo, ni manje  nan tê, pou nouri pye banan lan.

Kote nematod banan lan viv?

Nematod banan lan  viv, nan tout tê banan, sitou nan tê, kote nou abitye plante  banan sou banan. Ou pa ka wê nematod  la ak  zye ou  nan tê a. Men nan laboratwa, avek yon aparey, ki rele  mikwoskop, nan yon ti pousyê  tê, ou ka gade  dè  milye nematod ladan’l.  Nan yon ka tê banan, nan pren mounn ki ka konte  konbyen milia  nematod  ki gen yen.

Sa vê ki rele nematod la fê pye banan lan ?

An fet se  vê ki rele nematod la, ki fê, yon jaden banan, bay yon sel rekot. Nomalteman, yon jaden banan, fet pou ta bay 4-5 rekot,  pandan 4-5  ane. Men avek kantite nematod, tê banan yo gen yen, jaden yo , blije bay  yon sel rekot. Nematod la detwi  tout rasin  banan lan. Pye banan lan,pa jwenn rasin  fre, pou rale nan tê a, dlo, vitamin, anger, pye banan lan bezwen, poul grandi, poul donen yon bel rejim banan. Apre yon lane, nematod yo  detwi, tout rasin banan yo, li fê yo tounen, yon pay sech, ki pa ka rale ni dlo, ni angrê, ni vitamin  nan tê a. Si yon tê chaje nematod, ou achte  angrè, ou mete nan jaden an, kob sa pèdi, paske, rasin pye  banan  lan ki tounen,yon pay sech, pa ka rale angrê ou mete nan tê a. Si ou wouze , yon  tê banan ki chaje ak nematod, ou pedi dlo wouze a, paske  rasin  banan  lan  ki tonen yon pay sech, pap ka rale dlo a nan tê a, pou voye nan kô pye banan lan.. Apre yon lane selman , jaden banan lan mouri.

Koman ou rekonet yon tê jaden banan gen nematod?

Rasin pye banan yo tounen pay sech

Pye banan yo monte sou tê

Lê yon tê banan gen anpil nematod, pye banan yo pran plis tan pou yo jete

Fey banan yo ap vinn tou jonn

Pye banan yo ap jete yon ban  ti rejim banan  piti

Kantite banann ou te konn fê  nan jaden an , ap vinn pi feb.

Van jete  yo pi fasil

Ou met bay tê banan lan , dlo   ak angrê, yo pa fê anyen pou pye banan yo.

Ki rapo ki gen yen ant nematod ak maladi  sigatoka nwa ?

Nematod  yo, fê maladi sigatoka nwa, fê plis ravaj, nan jaden  banan yo, paske pye banan lan, pa gen tan, pou ranplase, fey pye banan , maladi sigatoka nwa a boule.

An fet, yon pye banan ,ki plante nan bon kondisyon, pouse yon fey banan  chak semen,Maladi sigatoka nwa , detwi yon fey chak 15 jou.Si ou kontwole nematod,  nan tê banan yo, pye banan yo, ap gen bon rasin,lap ka rale manje ak dlo nan tê a, pou pemet yo gen tan ranplase   2 fwa, kantite fey, maladi a boule .Yon pye banan  bay yon bel rejim banan, lel gen pou pipiti 11 fey banan. Men tout sekrê maladi sigatoka nwa, si ou pa gen  plan banan , ki reziste ak maladi sigatoka nwa, fok ou menen yon konba serye kont nematod ak maoka, pouw ka  fon pye banan , malgre prezans maladi Sigatoka nwa.Si yon plantê  deside menen yon lit entegre ,ki konbine batay kont maoka, kont nematod,ou fê sa nou rele pralinaj la, lê nap prepare plan banan yo,  sekle jaden banan lan chak 2-3 mwa, wouze jaden banan lan chak 12-15 jou ,mete angrê an plizyê posyon, pandan 18 premye mwa yo, koupe  fey banan ki plen tach nwa , boule yo, plante  banan yo, a plis distans, pou fose soley antre nan jaden yo,menm si, nou pa gen plan banan ki tolere  maladi sigatoka nwa, nap fê banan lan kan  menm.Sepandan, li ta toujou pi bon, pou’w plante  yon plan banan ki soti nan PIF metod  la, oswa yon plan banan ki tolere malady sigatoka nwa  a.

Koman ou konbat  nematod  nan tê banan?

Pou konbat nematod, fok ou konen sal renmen ak sal pa renmen. Sou’w bali tout sal renmen, lap donen  nan tê pou wou. Si ou bali, sal pa renmen,li pap ka peple anpil nan tê a.

Ki milye sa nematod  renmen

Nematod, renmen kote ki gen anpil dlo.Tout kote li jwenn yon ti dlo domi, lap donnen nan tê sa.

Nematod banan lan, viv sou lot kalite move zeb tou.Plis ou kite  jaden an sal, plis lap donen nan tê a

Nematod renmen mèt jaden kap pran plan  banan san trete  nan yon jaden pote nan  jaden pal la.Nematod sevi ak met jadenn,poul gaye plis nan tê banan yo

Nematod renmen met jaden, ki renmen achte pwodwi chimik selman  pou touye’l. Lê sa, kè nematod la kontan, paskel konen, mèt jaden an, pap janm rive finn touye li  ak  pwodwi chimik yo.

Ki sa nematod  pa renmen?

Nematod  pê limyê soley. Depi ou laboure yon tê, ou kite’l fê 8 a 10 jou a tê, anvan ou plante li, soley  ap seche   anlê tê a, lap tiye  dè milia  nematod, traktê oswa chari bef,  te  mete  anwo tê a.

Nematod pa renmen tê ki gen fimye,paske fimye toujou gen yon bann lot ti bet ki manje  nematod yo, pa milia.

Nematod, pa ka peple anpil, lê chak 3 zan, ou chanje  kilti banan lan, pou plante kann  oswa pitimi.Si apre  yon plantasyon banan, ou fê yon plantasyon pitimi oswa  yon plantasyon kann, wap detwi  plis ke 50 % nan kantite nematod  yon tê gen yen.

Nematod banan lan, pa renmen kilti tankou berejen,chou, lay, zonyon.Plant sa yo ralanti  yo, nan devlopman yo.

Nematod pa renmen plantê ki pwop, ki lave manchet li, wou li, kouto digo’l, anvan lale  nan yon lot jaden.

Lê ou netwaye plan banan yo,ou tranpe yo,  3 minit nan yon melanj dlo ak pwodwi ki tchwe  nematod  ,anvan ou mete  yo nan twou, pandan 3 a 4  mwa,ou gon plan banan , nematod pa ka atake..

Si  3 fwa pou ane a, pandan wap mete angrè nan banan lan,ou mete yon ti bouchon pwodwi,  ki tiye nematod yo, apre ou te finn trete  plan banan yo,wap gen chans  pwodwi  bel pye banan kap bay gwo rejim banan.

Ki pwodwi yo itilize nan banan pou tiye nematod

Pwodwi ki tiye nematod  banan lan rele  nematisid.Gen plizye kalite  yo vann sou mache a.Teknisyen agrikol yo, ka di’w,ki pwodwi,ki kantite  ak koman pou’w itilize chak pwodwi yap rekomande.Jodia, yo itilize, anpil, yon pwodwi ki rele  Vidat’l, pou tiye nematod

Konklizyon

Batay kont nematod  , mande pou plantè banan yo entelijan, paske, plis ou kenbe  jaden banan lan pwop, drene, plis wap redwi kantite nematod ki nan tè a.Gen de lê malgre  tout prekosyon   yon plantê ap pran, li pa ka rive detwi kantite nematod ki nan tè a.Gen le komès kap vann  pwodwi sa yo,wap ka mete yo, nan yon ti two, toutotou pye banan yo. Yon mounn ki gen   boutik entran agrikol nan yon zonn banan , son mounn  kap vann sevis. lap di’w ki pwodwi ou bezwen, pou batay kont nematod  la.Pou yon mounn wouvê yon boutik entran agrikol   nan  zonn lan, fok li si, lap ka vann pwodwi yo.Poul seten, lap vann pwodwi yo, fok kredi agrikol la    demare nan  zonn lan.Kredi agrikol   la, depann de nou menm  espesyalman, paske, se kob pa nou  a kote ti kob ,leta ap mete  nan kredi a, kap fè kredi a mache.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*